Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
New Zealand

 

 Beautiful-South-Island-7-days-เกาะใต้ 7 วัน

กำหนดการเดินทาง  : 17 – 23 // 24 – 30 มกราคม 2556   ,   6 -12 // 13 – 19 // 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556

7 -13 // 21 -27 มีนาคม 2556  // 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2556

 

 วันแรก    กรุงเทพฯ  –  สิงคโปร์   – ไคร้สท์เชิร์ช
 
10.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
   
12.30 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975
   
16.05 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
   
19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297
   
 วันสอง   ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ดะนีดิน
   
10.30 น. เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่แอชเบอร์ตั้นแห่งที่ราบแคนเทอร์บูรี่ที่เต็มไปฟาร์มเลี้ยงแกะและวัว ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แวะพักพร้อมช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
   
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  นำชมตัว เมืองดะนิดิน เมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

   
 วันที่สาม ดะนีดิน  -  ปราสาทลาร์นัค  – ควีนส์ทาวน์  ชมการกระโดดบันจี้
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านชม  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU BRIDGE BUNGY )  แห่งแรกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
จากนั้นให้ท่านได้อิสระหรือจะลองสัมผัสความเร็วอันน่าตื่นเต้นของเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำสายเล็ก ๆ และโขดหินอันสูงชัน (การกระโดดบันจี้  และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ  สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND ALINE  HOTEL หรือเทียบเท่า

   
 วันที่สี่  ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอนาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

   
เที่ยง นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HEARTLAND ALINE HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้า   ควีนส์ทาวน์ –  เรือกลไฟโบราณ -  ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม  -  กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุถึง 98 ปี ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่สวงามในบรรยากาศแสนโรแมนติค  ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม
   
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์  

นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปูในอีกมุมหนึ่ง และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว จากนั้นนำท่านชมเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู แล้วอิสระให้ท่านเดิมชมเมือง และเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND ALINE  HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่หก  ควีนส์ทาวน์ –  ครอมเวลล์ –  โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  เดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ให้ท่านได้แวะเมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ  ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่ แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี (สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมยอดเขากรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งจากภูเขาที่ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ริมทะเลสาบเทคาโป และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ชมโบสถ์ขนาดเล็ก (CHURCH OF GOOD SHEPHERD) โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีนพร้อมเมนูพิเศษ เป๋าฮื้อทะเลใต้ และกุ้งมังกรเลิศรส   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ASHLEY HOTEL CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า

   
 วันที่เจ็ด  ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์  – กรุงเทพฯ
   
11.50 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298
   
17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
   
18.50 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
   
20.05 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

17 – 23 // 24 – 30 มกราคม 2556   ,   6 -12 // 13 – 19 // 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2556

7 -13 // 21 -27 มีนาคม 2556  // 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2556

79,900 9,900

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th