Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
New Zealand

 

THE-HOBBIT-TOUR-North-Island-เกาะเหนือ 6 วัน

กำหนดการเดินทาง  : 10 – 15 // 17 -22 // 24 – 29 มกราคม 2556

7 – 12 // 14 -19 // 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 7 -12 // 14 -19 // 21 – 26 มีนาคม 2556 , 28 มีนาคม -2 เมษายน 2556

 

 วันแรก  กรุงเทพฯ  – อ็อคแลนด์
 
16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
   
18.45 น.  เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491
   
 วันที่สอง  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง
   
11.05 น.   เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด หรือท่านยังสามารถเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า
   
 วันที่สาม  อ็อคแลนด์ –  มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิต และฟาร์ม   -  โรโตรัว -  ชมศูนย์วัตณธรรมของชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี  พร้อมอาหารค่ำ
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต ( HOBBITON MOVIE SET )  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
ค่ำ รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
   
 วันที่สี่  โรโตรัว– เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม –ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า – ชมการกระโดดบันจี้- โรโตรัว
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA  หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้า   เทาโป  – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  – อ็อคแลนด์
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางจากทะเลสาบเทาโปผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนิน  เขาน้อยใหญ่สู่เมืองไวโตโม่
   
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับ เป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำ คืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสง และท่านจะได้ชมความ งดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนำท่านกลับ เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND CITY  HOTEL  หรือเทียบเท่า
   
 วันที่หก  อ็อคแลนด์  – กรุงเทพฯ
   
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท  หรือจะเล่นคาสิในที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ๊อคแลนด์
   
12.40 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
   
20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ
   
20.05 น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ 


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
10 – 15 // 17 -22 // 24 – 29 มกราคม 2556

7 – 12 // 14 -19 // 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2556 , 7 -12 // 14 -19 // 21 – 26 มีนาคม 2556

28 มีนาคม -2 เมษายน 2556
65,900 6,900

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th