Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
Myanmar

 

 ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง   :  11 – 13 / 25 – 27 ม.ค. / 23 – 25 ก.พ. 56

 

 วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (-/อาหารกลางวัน/เย็น)
 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
   
07.55 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303
   
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Replica Buddha tooth relic of Swe-Taw Pagoda) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล  ชม เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุม สงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพราตุของ พระสารีบุตร และพระโมคลานะ และชม  ถ้ำมหาพัฒนา ซึ่งเป็นถ้ำที่ใช้คนทำขึ้นมา เพื่อเป็นที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา
   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
   
บ่าย นำคณะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดย ชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน ฯลฯ นำคณะชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ แห่งนี้ก่อน นมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เชื่อว่าขออะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจ คนไทยจึงเรียกว่า “เทพทันใจ” จากนั้นนำคณะชม เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sweet Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 2   ย่างกุ้ง – หงสาวดี – ย่างกุ้ง (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) นำคณะเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำคณะนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน จากนั้นนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
 

 

บ่าย

นำคณะชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทำให้พระพุทธ รูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ จากนั้นนำคณะชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด จากนั้น นำคณะเดินทางกลับสู่เมือง ย่างกุ้ง ผ่านชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพม่ารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sweet Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 3   ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
   
เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6) นำคณะนมัสการ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็น  พระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า นำชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
   
บ่าย นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือเรียกว่า พระนอนตาหวานเป็นพระพุทธไสยาสน์ศิลปะพม่าที่งดงามมากโดยเฉพาะที่ดวงตา       จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ซูเล (SULE PAGODA) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วาง ผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในมี อนุสาวรีย์อิสรภาพรูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
   
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 306
   
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พัก กับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พัก กับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
11 – 13 / 25 – 27 ม.ค. 56 24,500 24,500 23,500 4,000
23 – 25 ก.พ. 56 23,900 23,900 22,900 3,500

 ***** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  1,000.-  บาท *****

 

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4
  • Call Center บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด โทรศัพท์ : 088-8850530-1

 

ช่องทางในการรับชม รายการ คนเหนือโลก

  • ออกอากาศทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 13.00 – 13.30 น.
  • Miracle Channel , True 63 , True (HD) 86
  • จาน ดาวเทียมในระบบ C Band ช่อง Mcot 2
  • ช่อง ทางการรับชม DUDE TV   Polarize : Vertical FEC ¾PSI ช่อง 107  GMMZ ช่อง 59

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th