Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
Myanmar

 

ย่างกุ้ง – พุกาม – มัณฑะเลย์ – อินเล 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง  : 23 – 27 ม.ค., 20 – 24 ก.พ. 56

 

 วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง (-/อาหารกลางวัน/เย็น)
 
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
   
07.55 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 303
   
08.50 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำคณะชม วัดพระเขี้ยวแก้ว (Replica Buddha tooth relic of Swe-Taw Pagoda) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล  ชม เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฏกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุม สงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพราตุของ พระสารีบุตร และพระโมคลานะ และชม ถ้ำมหาพัฒนา ซึ่งเป็นถ้ำที่ใช้คนทำขึ้นมา เพื่อเป็นที่สำหรับทำพิธีทางศาสนา
   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
   
บ่าย นำคณะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดย ชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและ เครื่องเงิน ฯลฯ นำคณะชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาจากเรือได้นำมาประดิษฐานไว้ที่เจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อน นมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนัตศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยรู้จักกันดี เชื่อว่าขออะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจ คนไทยจึงเรียกว่า “เทพทันใจ” จากนั้นนำคณะชม เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)  พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sweet Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 2   ย่างกุ้ง – พุกาม (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
   
05.30 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินกรุงย่างกุ้ง 
   
06.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองพุกาม โดย สายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 141
   
07.50 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักร นำท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple)ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก นำคณะชม วัดสัพพิญญู หรือ ถัดบินยู  (Thatbyinnyut  Temple)  เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61 เมตร  สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย   ก่อสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 1687  โดยกษัตริย์อลองสิตธู  (King Alaungsithu)  โดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น จากนั้นนำคณะสู่ ตลาดเนียงอู (NyaungOo) เป็นตลาดหลักของเมืองพุกาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองบริเวณจุดเชื่อมของถนนที่มาจากสนามบินและสถานีรถไฟ กับถนนที่เชื่อมเนียงอูกับเมืองพุกามเก่า
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
   
บ่าย

นำคณะสักการะ พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Temple)(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเด่นงดงามโดยแท้มีลักษณะเป็นสีทองอร่ามขนาดใหญ่ที่ เชื่อกันว่าภายในนั้นประดิษฐานพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO TEMPLE) ที่สันนิษฐานกันว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า  “ติโลกมงคล” สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ. 1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูน ปั้นบริเวณฐานด้านนอก ชมวัดมนุหา ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ ท่านชมวิหารธรรมยัน  จี (Dhamma-Yangyi Temple) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง.... แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงแห่งทะเลเจดีย์ที่ เจดีย์บูพญา (Boo-Phaya) แปลตามภาษาพม่าว่า “เจดีย์น้ำเต้า” ตามลักษณะของเจดีย์ที่มีรูปทรงคล้ายน้ำเต้า อันเป็นลักษณะสมัยนิยมก่อนอาณาจักรพุกาม

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Sweet Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 3  พุกาม – มัณฑะเลย์ (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
   
06.30 น. เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
   
08.35 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน แอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 143
   
09.05 น. ถึงเมืองมัณฑะเลย์ นำคณะชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ชมวัดมหากันดายง (Mahargandaryone monestary) ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนั้นนำคณะชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ตั้งอยู่ใจกลาง เมืองมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นสมัยพระเจ้ามินดงซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าที่มีความเลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
   
บ่าย นำคณะนมัสการ พระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าของพม่า เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนาม ว่า “ พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ชมพิธีการสำคัญคือพิธีการล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ถือเป็นหนึ่งในสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า ชม วัดกุโสดอ ซึ่งได้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น รวม 1,429 หน้า ถือกันว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง อิสระบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Mandalay Swan Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 4   มัณฑะเลย์ – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล (อาหารเช้า/กลางวัน/เย็น)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (9)
   
7.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองเฮโฮ
   
08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฮโฮ โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 011
   
09.15 น. ถึงเมืองเฮโฮ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบอินเล นำคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ นำท่านไปชมตลาดเช้าของชาวอินตา ซึ่งจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า FIVE DAYS MARKET จะเป็นศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี้ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง,หมู่บ้านผลิตเครื่องเงิน, เครื่องทอง, โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขาเดียว
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
   
บ่าย นำคณะไป นมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า  นำคณะล่องเรือต่อไปยังศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม, ผ้าฝ้าย ลวดลาย ต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก  หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และสวนลอยน้ำ (Floating Garden) ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ หลังจากนั้นนำท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญ ๆ ไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (11) จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Sweet Hotel หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ 5 เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (อาหารเช้า/กลางวัน/-)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12) 
   
07.00 น. เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ย่างกุ้ง
   
08.35 น. ออกเดินทางสู่ย่างกุ้ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 011
   
09.30 น. ถึงกรุงย่างกุ้งนำคณะ นมัสการพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี)ซึ่งเป็น  พระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า นำชมปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
   
บ่าย นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือเรียกว่า พระนอนตาหวาน เป็นพระพุทธไสยยาสน์ศิลปะพม่าที่งดงามมากโดยเฉพาะที่ดวงตา จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ซูเล (SULE PAGODA) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลนี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วาง ผังเมืองให้เจดีย์นี้ เป็นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดีย์ซูเล มีสวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในมี อนุสาวรีย์อิสรภาพรูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน(กะเหรี่ยง) กะยา และชิน สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
   
19.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 306
   
21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พัก กับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พัก กับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
23 – 27 ม.ค. 56 43,900 43,900 42,900 5,900
20 – 24 ก.พ. 56 43,500 43,500 42,500 5,500

 ***** ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ จ่ายเพิ่ม  1,000.-  บาท *****

 

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4
  • Call Center บริษัท ป๊าสั่ง ย่าสอน จำกัด โทรศัพท์ : 088-8850530-1

 

ช่องทางในการรับชม รายการ คนเหนือโลก

  • ออกอากาศทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์  เวลา 13.00 – 13.30 น.
  • Miracle Channel , True 63 , True (HD) 86
  • จาน ดาวเทียมในระบบ C Band ช่อง Mcot 2
  • ช่อง ทางการรับชม DUDE TV   Polarize : Vertical FEC ¾PSI ช่อง 107  GMMZ ช่อง 59

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th