Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
China

 

GUANGZHOU-GUILIN 6D5N JAN-MAR 2013 (KQ)

9, 16, 23, 30 มกราคม 2556   ,   6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2556   ,   6, 13, 20, 27  มีนาคม 2556

 

 วันแรก  กรุงเทพฯ – กวางเจา – เห่อโจว
 
 12.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 -10 เคาน์เตอร์ S  สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) พบเจ้าหน้าที่โชว์ป้ายบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
   
15.20 น. เดินทางสู่ กวางเจา โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ886 (บริการอาหารบนเครื่อง)
   
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา มณฑลกวางตุ้ง  ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก ในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร  ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มสามเหลี่ยม  แม่น้ำจูเจียง และอยู่ห่างจากฮ่องกงเพียง 150 กิโลเมตร จึงได้ชื่อว่าเป็นเมือง  หน้าด่านที่สำคัญของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็น “South Gate Of China หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร แล้ว...
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  (1) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเห่อโจว  เดินทางประมาณ 3.5 ชม  พักที่เห่อโจว  HE ZHOU INTERNATIONAL   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

   
 วันที่สอง เห่อโจว  -หยางซั่ว –ล่องแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)  - ถ้ำเงิน – จินจงซาน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว เมืองหยางซั่ว  เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตรม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก  และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก
นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่เมืองจินจงซาน เขตน้ำแร่จินจงซานเป็นเขตที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ เมืองใจกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงาม  ดื่มด่ำบรรยากาศแสนโรแมนติก   อิสระแช่น้ำแร่ตามอัธยาศัย เพื่อการผ่อนคลายท่ามกลางขุนเขาและทัศนียภาพอันรื่นรมย์ และบำบัดผิวพรรณให้มีสุขภาพที่ดี
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กรุณา  เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยสำหรับท่านที่ต้องการแช่น้ำแร่ พักที่ จินจงซาน  JIN ZHONG SHAN HOLIDAY   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่สาม จินจงซาน –ถ้ำหยงฟุ – กุ้ยหลิน – ร้านชา – เขาเหยาซาน –ร้านไข่มุก – โชว์DREAMLIKE  LIJIANG
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชม ถ้ำหยงฟุ  ถ้ำที่มีความสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยอย่างสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกวางสีผืนแผ่นดินอันเขียวอุดมทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลายของชนกลุ่มน้อย ที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขบนพื้นที่กว่า 236,000 ตารางกิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน

   
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง จากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร หลังอาหารท่านจะได้ชมการแสดงนำท่านชมโชว์วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม มารำให้ทุกท่านได้ชม  พักที่กุ้ยหลิน  HIMALAYA SHAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่สี่  กุ้ยหลิน – ล่องเรือชมเขางวงช้าง – ร้านยาบัวหิมะ – โรงงานผ้าไหม –หยางซั่ว - อิสระช็อปปิ้งถนนซีเจีย
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านล่องเรือชม เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว  จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล จากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน ระหว่างทางแวะชมร้านมีด สินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ เหมาะเป็นของฝาก     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ถนนฝรั่งให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูก  เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย ตลาดปิดประมาณตีสอง  พักที่ หยางซั่วNEW WEST STREET   HOTEL หรือระดับเดียวกัน4*
   
 วันที่ห้า หยางซั่ว  -ร้านเยื่อไผ่ – กวางเจา - ล่องเรือชมแม่น้ำไข่มุก
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านชมคริสตัล สามารถหาซื้อเป็นของฝาก และเครื่องประดับได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจาเมืองกวางโจว (เดินทางไกล) หรือ กวางเจา เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และได้รับสถานะเป็น 1 ใน 3 เมืองท่าที่สำคัญสุดของจีน เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่ง คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา เมืองกวางเจาเป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย
   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองกวางเจา นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุก  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญใจกลางเมืองกวางเจา  ชมความงาม และความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ ผ่านชมตึกกวางเจาทาวเวอร์ 2010 สร้างขึ้นในโอกาสต้อนรับงานเอเชี่ยนเกมส์
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ กวางเจา  GUANGDONG DESENSE  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

 

 วันที่หก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -อาหารสมุนไพรจีน –สนามบิน -กรุงเทพฯ

 

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม นำท่านเดินทางชมสัญลักษณ์ของนครกวางเจา “ อนุสาวรีย์ 5 แพะ” อยู่ภายในสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว  ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 70 เมตร มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงซานสูง 38 เมตร มีหินแกะสลักเป็นรูปแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร และมีเรื่องเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่า มีเทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล และอวยพรให้ชาวกวางเจา หลุดพ้นจากความอดอยาก จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”  (ประมาณ 40 นาที) จากนั้นนำท่านชม หอที่ระลึก ดร.ซุนยัดเซน  ที่ตั้งอยู่บนถนนตงฟงลู่ ซึ่งอดีตเคยใช้เป็นที่ว่าการของประธานาธิบดีซุนยัดเซน ท่านจะได้ชมเรื่องราวการปฏิวัติราชวงศ์ชิงของ ดร. ซุนยัดเซน ตลอดจนเรื่องราวที่ ดร.ซุนยัดเซนได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาชนชาวจีน ซึ่งท่านเป็นวีรบุรุษที่ประชาชนเคารพยิ่ง สร้างขึ้นโดยเงินสนับสนุนของกองทุนชาวจีนในกวางเจาและต่างประเทศ  ใช้เวลาถึง 2 ปี ( ค.ศ. 1929 – 1931 )  โครงสร้างเป็นรูป 8 เหลี่ยม สูง 149 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 71 เมตร และครอบคลุมพื้นที่ถึง 12,000 ตารางเมตร  มีที่ประชุมทั้งสิ้น 4,000 ที่นั่ง  ภายในจุได้ถึง 4,700 คน ภายในไม่มีเสาสักต้น เป็นศิลปะการก่อสร้างอันเลื่องลือ ด้านหน้าของหอยังมีรูปปั้นของท่านดร.ซุนยัดเซน เป็นสัญลักษณ์อีกด้วย  ซึ่งสร้างไว้จัดงานระลึก และเป็นสถานที่จัดงานประชุม หรืองานแสดงขนาดใหญ่ของนครกวางเจา ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง 1 ใน 3 ชิ้นของนักวิศวกรหลี่หยวนจื้อ 

 

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินปักกิ่ง กวางโจว (beijing street in guangzhou) ย่านการค้าหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากจากนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางโจว ได้รับขนานนามว่า “สวรรค์แห่งการซื้อของ” คล้ายๆกับราชประสงค์ของกรุงเทพ เป็นศูนย์การค้าคึกคักที่สุดตั้งแต่สมัยโบราณ มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมสากล ทั้งมีร้านเฉพาะจำหน่ายนาฬิกา เครื่องประดับ เพชรพลอยประดับ รองเท้า เป็นต้น สามารถเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองกวางโจว นักท่องเที่ยวภายในประเทศสนใจซื้อของที่ถนนปักกิ่งมากกว่า เพราะมีร้านขายของและสินค้าจำนวนมาก
ที่ทำให้ได้รู้จักเมืองกว่างโจวยุคใหม่ได้ดีขึ้น)

 

 

เย็น

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกวางเจา เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

 

21.40 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) เที่ยวบินที่ KQ887

 

 

23.40 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
9, 16, 23, 30 มกราคม 2556   ,   6, 13, 20, 27 กุมภาพันธ์ 2556

13, 20, 27  มีนาคม 2556
 17,900 5,000

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th