Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
China

 

CTU6D5N (TG) จิ่วไจ้โกว-โหมวหนีโกว

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556

 

 วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-เม่าเสี้ยน
 
 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
   
10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่  TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   
14.00 น.  นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน”  อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ “วังแพะเขียว” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านชมสิ่งก่อสร้างสำคัญ มีตำหนักหลินจู่ ตำหนักเฉียนคุน ตำหนักซานซิน ตำหนักถังอ่องและศาลายันต์แปดทิศ  ภายในตำหนักประดิษฐานรูปปั้นเทวดาที่คนจีนนับถือ  สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  ตัวหนึ่งน่าประหลาดใจมาก“มีเขาข้างเดียว”  กล่าวว่าอวัยวะส่วนต่างๆ ของแพะ จะมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์สิบสองราศี  มีลักษณะดังนี้ มีหูเหมือนหนู  ตาเหมือนไก่  จมูกเหมือนวัว กีบเล็บเหมือนเสือ  ปากเหมือนกระต่าย  เขาเหมือนมังกร  หางเหมือนงู  หน้าเหมือนม้า  คอเหมือนลิง  หนวดแพะ  ท้องเหมือนหมา  ก้นเหมือนหมู  ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ แล้วนำท่านเดินทางสูไปพักระหว่างทางที่ เม่าเสี้ยน
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่เม่าเสี้ยน  MAOXIAN INTER  HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

   
 วันที่สอง  เม่าเสี้ยน – อุทยานโหมวหนีโกว-ทะเลสาบเต๋อซี-จิ่วไจ้โกว
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม นำท่านออกเดินทางจากเม่าเสี้ยน นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  ระหว่างทาง จากนั้นเดินทางต่ออีก 5-6 ชั่วโมง นำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนว คดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกรานเสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง จนเดินทางถึงเมืองจิ่วไจ้โกว
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่จิ่วไจ้โกว  NEW JIUZHAI HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่สาม วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกวเต็มวัน (ใช้รถอุทยาน) – โชว์วัฒนธรรมชาวธิเบต
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด   ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ  โดนนั่งรถภายในอุทยาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

   
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว อาทิเช่น ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนำท่านไป ชมทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือเขียว ขาวเทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม ชมน้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL)ซึ่งเป้นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม(ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้แลปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและ ห้องน้ำสะอาดไว้บริการ)

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ จิ่วไจ้โกว   GRAND JIUZHAI  HOTEL
   
 วันที่สี่        นั่งรถชมธรรมชาติ-เฉินตู-ถนนโบราณจินหลี่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN  (PARADISE ETHOS)
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย

   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางชมวิวทิศทิศน์ตามอัธยาศัย      ตลอดเส้นทางจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ตามอัธยาศัย จนถึงเมืองเฉินตู จากนั้นนำท่านไป ถนนโบราณจินหลี Jinli Ancient Street (锦里古街) ถนนจินหลีเป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN (PARADISE ETHOS)ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา !
 พักที่  เฉินตู  โรงแรม   YINSHENG HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
 วันทีห้า เมืองโบราณหวงหลงซี-วัดเหวินซู-อิสระช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวางหลงซี  มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่  ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก  และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง
   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านชมวัดเหวินซู เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของมณฑลเสฉวน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง แต่ถูกไฟไหม้ในสมัยราชวงศ์หมิงเหลือแต่พระที่ทำด้วยเหล็ก 10 องค์และต้นสนพันปี 2 ต้นเป็นวัดที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเดิมชื่อว่า ซินเซียงต่อมาได้เปลี่ยนเป็นเหวินซู ตามนามของพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยุ่ที่วัดแห่งนี้ตอนปลายศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารส่วนหนึ่งถูกดัดแปลงไปเป็นร้านขายน้ำชาและร้านอาหารมังสวิรัติ ด้านนอกวัดมีซอกเล็กซอกน้อยวางแผนขายธูปเทียน ดอกไม้ พลุและรับพยากรณ์ดวงชะตา และจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่  เฉินตู  โรงแรม   YINSHENG  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่หก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -อาหารสมุนไพรจีน –สนามบิน -กรุงเทพฯ

 

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก 

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

 

 

15.05 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อ

 

 

17.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556 27,900 5,000

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th