Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
China

 

CTU8D7N (TG) จิ่วไจ้โกว-โหมวหนีโกว

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556

 

 วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู-ศาลเจ้าสามก๊ก-เม่าเสี้ยน
 
 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
   
10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่  TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   
14.25 น. นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน”  อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ อู๋โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ แห่ง อาณาจักรเฉิง ปลายรราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ชม สุสานเล่าปี่ และรูปปั้นจากภาพยนตร์เรื่องดัง เช่น เล่าปี่, ขงเบ้ง, กวนอู, เตียวหุย และสิบสี่ทหารเอก 14 เสนาบดีเอก ซึ่งศาลเจ้านี้มีเนื้อที่กว้างมากถึง 3,700 ตารางเมตรและจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเม่าเสี้ยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงกว่า (พักระหว่างทาง ทำให้การเดินทางไม่เหนื่อยมากค่ะ)
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่เม่าเสี้ยน  MAOXIAN INTER  HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

   
 วันที่สอง  เม่าเสี้ยน –อุทยานโหมวหนีโกว-ทะเลสาบเต๋อซี-จิ่วไจ้โกว
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม นำท่านออกเดินทางจากเม่าเสี้ยน นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านผ่านชม "ทะเลสาบเต๋อซี" ตั้งอยู่ระดับความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวนำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน จนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิดแผ่นดินใหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้ายอย่างเหลือชื่อ ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนว คดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกรานเสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง จนเดินทางถึงเมืองจิ่วไจ้โกว
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่จิ่วไจ้โกว  NEW JIUZHAI HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่สาม วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (ใช้รถอุทยาน)
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ เทือกเขาเหล่านี้ มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด   ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลากหลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงามดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ  โดนนั่งรถภายในอุทยาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วไจ้โกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

   
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ภายใน อุทยาน นำท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว อาทิเช่น ทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว ยาวกว่า7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด จากนั้นนำท่านไป ชมทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือเขียว ขาวเทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม ชมน้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL)ซึ่งเป้นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุกให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงาม(ทางเดินขึ้น-ลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้แลปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อยและ ห้องน้ำสะอาดไว้บริการ)

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ จิ่วไจ้โกว   NEW JIUZHAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่สี่        จิ่วไจ้โกว- นั่งรถชมธรรมชาติ-กำแพงเมืองโบราณซงพาน-เฉินตู
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉินตู ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างทางนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณซงพาน ด่านซงพานเป็นด่านสำคัญและตลอดชายแดนระหว่างฮั่นกับทิเบต ให้ท่านแวะถ่ายรูป หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตู ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามไหล่เขา ระหว่างทางผ่านชมต้นกำเนิดของแม่น้ำหมิงเจียง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลจากทางเหนือของมณฑลเสฉวนลงสู่ทิศใต้ไปบรรจบกันที่มณฑลยูนาน และเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจีนในด้านคมนาคม เกษตรกรรม ชมทิวทัศน์สองข้างทางอันตระการตาและการทำการเกษตรแบบขั้นบันได และยังสร้างความงามให้กับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แสนสวยคล้ายกับสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผู้มาเยือนหลงใหลในความงาม

   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อกลับสู่เมืองเฉินตู ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทาง ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางอย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯและ พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่  เฉินตู  โรงแรม   YINSHENG  HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
วันที่ห้า       เฉินตู -ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถกอล์ฟ)-ล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ้
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม เดินทางนำท่านไปเที่ยว นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง
   
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางถึงเมือง เมืองเล่อซาน เมืองนี้มีอายุกว่า1,300 ปี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซิงหยี แม่น้ำหมินแม่น้ำต้าตู้ มาบรรจบกัน ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปีที่เมืองนี้ แต่หลังจากสร้างองค์ หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เกิดอุทกภัยอีกเลย  นำท่านลงเรือเพื่อล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน -ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90  ปี พระพักตร์จะหัน ออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อ ไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน
   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ง้อไบ้   โรงแรม   CENTURY SUNSHINE  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่หก ยอดเขาง้อไบ้- ยอดเขาจินติ่ง – วัดหัวจั้ง-พระโพธิสัตว์ผุ่เสียน

 

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม  แล้วนำท่านขึ้น เขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้า มาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)  นำท่านเปลี่ยนเป็นรถบัสท้องถิ่น นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง หรือ วัดหัวจ้าง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพิเศษ มหามงคลต้อนรับปีกุล นำท่านนมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน   อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง  จากนั้นลงจากยอดเขา

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วเข้าสู่ที่ง้อไบ้ พัก  CENTURY SUNSHINE  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่เจ็ด        ง้อไบ้-เฉินตู –เมืองโบราณหวงหลงซี- อิสระช้อปปิ้งถนนชวนซีลู่ - โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN (PARADISE ETHOS)

 

 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรม  นำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตูโดยเส้นทางเดิมระหว่างทางแวะเที่ยวชม เมืองโบราณหวงหลงซี  (ประมาณ 40 นาที) มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง เดินทางกลับเมืองเฉิงตู

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขา จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก (TOP SHOW OF SICHUAN PARADISE ETHOS) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา
แล้วเข้าสู่ที่เฉินตู พัก  YINSHENG   HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่แปด ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - อาหารสมุนไพรจีน -  กรุงเทพฯ

 

 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉิงตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าใหม เป็นของฝากของที่ระลึก

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (21) ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง ถงเหรินถัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

 

 

15.30 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

 

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556 33,900 5,500

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th