Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
China

 

CTU 6D5N (TG) คังติ้ง เล่อซาน

2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556

 

 วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู – เมืองโบราณหวงหลงซี-เมืองหย่าอัน
 
08.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
   
10.15 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่  TG618 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
   
14.25 น.  นำท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มีอุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน”  อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณหวางหลงซี  มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่  ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก  และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเมือง หย่าอัน (ประมาณ 2 ชั่วโมง)
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)       พักที่หย่าอัน   HONG ZHU  HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

   
 วันสอง  หย่าอัน –ไห่โหลวโกว – อุทยานไห่โหลวโกว  -ธารน้ำแข็งการ์เซีย
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม เดินทางไปไห่โหลวโกว ระหว่างทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ความยาว 4,176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับ เมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต ความยาวของอุโมงค์ทำให้วิวทิวทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเข้าอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์ต่างกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่น่าอัศจรรย์ นำเดินทางต่อไปยังไห่โหลวโกว
   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ไห่โหลวโกว   เดินทางไปเที่ยว  อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว    นำท่านเข้าเขตอุทยานแล้ว เปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยาน เพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทันสมัยสู่ยอดเขา ชม ธารน้ำแข็งการเซีย ขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6,750 เมตร  แต่เราจะขึ้นไปที่ความสูง 2,850 เมตร นอกจากธารน้ำแข็งแล้ว  ที่นี่ยังมีผืนน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลายแห่ง ชายขอบของธารน้ำแข็งบางส่วนล้ำเข้าไปจรดแนวชายป่า  เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม   เมื่อธารน้ำแข็งสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินระยับ ตัดขอบด้วยป่าไม้สีเขียวสดตระการตา แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา
   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พักที่ไห่โหลวโกว  CHANGZHENG   HOTEL  หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 

 

 วันสาม  ไห่โหลวโกว- คังติ้ง-อุทยานมู่เก่อโช่ว –หาดทรายทอง-ทะเลสาบ 7 สี – บ่อน้ำแร่สมุนไพร-แช่เท้า 30 นาที
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม  จากนั้นอำลาเมืองไห่โหลวโกว นำท่านเดินทางสู่เมืองคังติ้ง ประมาณ 1-2ชั่วโมง  พักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้าง อย่างเพลิดเพลินอาทิ ความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านชนกลุ่มน้อยที่ปลูกพืช เกษตรกรรม นานาชนิดๆ ไร่อันกว้างใหญ่  เทือกเขา ธารน้ำ ฯลฯ

   
กลางวัน

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร นำท่านสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต ณ เมืองคังติ้ง นำท่านสู่ อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า เปลี่ยนรถในอุทยานแล้วนำท่านชมความ สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว “จิ่วจ้ายโกว” ได้รับสมญานามว่า สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า  ทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม. และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากนับ 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4 – 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ เราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันในอุทยาน  นำท่านเปลี่ยนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวนชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอื่นไปสัมผัสความงดงามนำท่านสู่ หุบเขาตู้เจียน หุบเขาที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ  ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงกรีดร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหุบเขาความยาว  8 ก.ม. นำท่านชมสู่ ทะเลสาบมู่เกอโช่ว  ด้านหนึ่งของทะเลสาบมี หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชั้นดี !!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ  ทุ่งหญ้าทะเลแดง  ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ถ้ามกลางธรรมชาติ แช่ไปพลาง ต้มไข่กินไปพลาง สุขสำราญใจ...แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งยอดเขาคร้าย ๆ ดอกบัวเรียงรายอยู่เหมือนทุ่งดอกบัวปกครุมด้วยหิมะขาวโพลนถ่ายรูปบริเวณนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไห่โหลวโกว

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  เข้าที่พักคังติ้ง  LUMUZELINKA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
   
 วันที่สี่  คังติ้ง-หย่าอัน-หลูติ้ง-สะพานหลูติ้ง-จาเจียง
   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม ออกจากเมืองคังติ้ง เดินทางไปเมืองจาเจียง ใช้เวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง  พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ สอง ข้างทางระหว่างทางผ่านเมืองหลูติ้ง ชมสะพานเก่าแก่ของหลูติ้ง

   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองหลูติ้ง   นำท่านเดินทางสู่เมืองหลูติ้ง นำท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สร้างเมื่อปี 1705 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8 เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935 และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  นำท่านเข้าที่พักจาเจียง SHANYUE GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้า            จาเจียง-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-เฉิงตู-อิสระช้อปปิ้งชวนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก TOP SHOW OF SICHUAN (PARADISE ETHOS)
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรม ออกเมืองจาเจียง ไปเล่อซานประมาณ 30 นาที  เดินทางถึงเมือง เมืองเล่อซาน เมืองนี้มีอายุกว่า1,300 ปี ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำซิงหยี แม่น้ำหมินแม่น้ำต้าตู้ มาบรรจบกัน ทำให้เกิดอุทกภัยทุกปีที่เมืองนี้ แต่หลังจากสร้างองค์ หลวงพ่อโตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่เกิดอุทกภัยอีกเลย  นำท่านลงเรือเพื่อล่องเรือ ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ท่านจะเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน ซึ่งเป็นพระแกะสลักภูผาที่ใหญ่ แกะสกัดเข้าไปในหน้าผาหิน สูง 71 เมตร เฉพาะพระเศียรสูง 14.7 เมตร กว้าง 10 เมตร พระกรรณยาว 7 เมตร พระเนตรยาว 3.3 เมตร หลังพระบาทกว้าง 8.5 เมตร นิ้วพระบาทแต่ละนิ้วสูงท่วมหัวคน (ซานซื่อยีจุนโฝ โฝซื่อยีจั้วซาน -ภูเป็นพระรูปหนึ่ง พระคือภูลูกหนึ่ง) ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 90  ปี พระพักตร์จะหัน ออกมาทางแม่น้ำหมิงเจียง (สร้างในปี ค.ศ. 713-803) โดยการนำของหลวงพ่อ ไห่ทงโดยใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน จุดประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลปกป้องภัยน้ำท่วม จากการเอ่อล้นของแม่น้ำ 3 สาย (หมิงเจียง ซิงอีเจียง ตู้เจียง) ที่มาบรรจบพอดีที่เมืองเล่อซาน
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เดินทางกลับเมืองเฉิงตู  จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของเสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
   
ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก (TOP SHOW OF SICHUAN PARADISE ETHOS) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา
นำท่านเข้าที่พัก FOR  STAR  HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 วันหก  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง -อาหารพิเศษสมุนไพรจีน- สนามบิน -กรุงเทพ

 

 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเฉินตู อาทิ เช่น บัวหิมะ ใบชา ผ้าไหม เป็นของฝากของที่ระลึกกุ้ย   

 

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (15)  อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินตู

 

 

15.30 น.

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TG619 (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

 

17.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ


 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 มกราคม 2556 29,900 5,500

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th