Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
Europe

 

EURO 5.1 เยอรมัน-ออสเตรีย-สวิส-ฝรั่งเศส 8 วัน (UL) 

กำหนดการเดินทาง  : 19-26, 26 ม.ค.- 2 ก.พ. /  9-16 , 23 ก.พ.-2 มี.ค. / 2-9, 16-23, 23-30, 30 มี.ค.- 6 เม.ย. 2556

  

 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - แฟรงเฟิร์ท (เยอรมัน)
 
18.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบินSRILANKAN AIRLINES ( UL ) ROWSเคาน์เตอร์ 11-18เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
   
21.10 บินลัดฟ้าสู่ นครแฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ UL 423 / UL 553
   
 วันที่สองของการเดินทาง   แฟรงเฟิร์ท-มิวนิค
   
06.30
ถึงสนามบิน แฟรงเฟริต ประเทศ เยอรมันผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงเฟิร์ทผ่านชมความสวยงามของเส้นทางสายโรแมนติก จนถึงเมืองแฟรงเฟิร์ทนำท่านชม ย่านเมืองเก่า ชมอาคารโรเมอร์เบิร์ก, โบสถ์เซ็นปอล์ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ มิวนิคถึงสนามบิน แฟรงเฟริต ประเทศ เยอรมัน
   
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

 

 

บ่าย

ชมวิหารมาเรียนพลาซที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกมีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองอันเก่าแก่ชมโบสถ์เฟาเอิ้นเคอเช่ซึ่งเป็นโบสถ์ประจำเมืองของมิวนิคและเป็นย่านศูนย์การค้ามากมายหลากหลายนานาชนิดโดยรอบจัตุรัสแ
ห่งนี้นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทนิมเฟนบรูคด้านนอกถ่ายภาพอันสวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึก

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่สามของการเดินทาง   ซาลเบิร์ก-อินส์บรูค(ออสเตรีย)
   
07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย ถ่ายรูปกับ สวนมิลาเบลที่ซึ่งเคยเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เดอะซาวน์ออฟมิวสิค ชมบ้านเกิดของโมสาร์ท สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค

   
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร

 

 

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค และขึ้นสู่ จุดชมวิวของเมืองอินส์บรูคท่านจะได้พบกับภาพอันสวยงามของตัวเมืองทั้งหมดจากเบื้องบนยอดเขา และก็ยังเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาฤดูหนาวอีกด้วยและยังเคยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งข้นกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวเมืองอินสบรูค เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำอินน์ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมืองและเป็นเมืองตากอากาศพักผ่อนของราชวงศ์ฮัปฟ์บวร์กนำท่านชมความร่มรื่นอันสวยงามของ สวนสาธารณะฮอฟการ์เด้นนำชม วังหลังคาทองคำ ของจักรพรรดิ์มักสิมิเลี่ยน ชมเสาสูงอนาซอล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การป้องการการรุกรานของแคว้นบาวาเรีย ให้ท่านได้เลือกหาซื้อ คริสตัลที่สวยหรูถูกใจของ สวารอฟสกี้ ที่ลือชื่อ หรือ แชนเดอเลียร์ ที่สุดสวยและเครื่องใช้ที่เป็นคริสตัลแท้จากออสเตรียในราคาโรงงาน

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก AUSTROTEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
   
 วันที่สี่ของการเดินทาง   อินส์บรูค-ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ลูเซิร์น
   
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โฮเฮ่นชวานเกาเพื่อเที่ยวชมความสวยงานของปราสาทนอยชวานสไตน์
นำท่านเดินทางขึ้นเขา (โดยรถบัสเล็ก) เพื่อเชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ โดยการ บัญชาของพระเจ้าลุดวิคที่ 2ให้สร้างขึ้นมา นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานมาเรียนพลาสที่สร้างให้เป็นที่ระลึกสำหรับมารดาท่านรุกวิคซึ่งท่านสามารถมองเห็นปราสาทจากจุดนี้ได้อิสระท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย ณจุดชมวิวอันงดงามที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม
   
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคารเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์นเมืองลูเซิร์นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงามเดินทางถึงลูเซิร์นนำท่านชมสะพานไม้คาเปล (Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดีสะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมนำท่านชมโรงงานบัลลี่อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาโรงงานอาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส ช็อกโกแล็ต นาฬิกา ฯลฯ

   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก ASTRORIA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้าของการเดินทาง   ยอดเขาทิทลิส-ดีจอง
   
07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูง 3,020เมตร ระหว่างทางผ่านชมความสวยงามของให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาจากนั้นนำท่านชมถ้ำน้ำแข็งพันปีและอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนได้เวลานำท่านลงจากยอดเขา โดยกระเช้าไฟฟ้า

   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่เมืองดีจองเมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดีอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วยนำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิครับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคารที่พัก LE JULA HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่หกของการเดินทาง   ดีจอง-ปารีส-ชมเมือง-ล่องแม่น้ำแซน-พระราชวังแวร์ซายน์
   
07.00
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทางสู่ กรุงปารีส ชมความงามของอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์,จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่,ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโรซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด ชมความงามของโบสถ์นอร์ทเทรอดาม ที่เคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์และมีอายุเก่าแก่กว่า800 ปี สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ โกธิคมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้ารองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ น้ำหอม เป็นต้น
   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
   
บ่าย
เดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโลห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวังซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตาอิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีสนำคณะชมความสวยงามของนครปารีสยามค่ำคืนด้วยการล่องเรือ“บาโตมูซ”ท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ กับบรรยากาศสุดโรแมนติค
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ภัตตาคารที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่เจ็ด  ปารีส - กรุงเทพฯ
   
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บสัมภาระ เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
   
14.30 คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ UL 564 / UL 422
   

 วันที่แปดของการเดินทาง   กรุงเทพฯ

 

 

12.20

คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 19-26, 26 ม.ค.- 2 ก.พ. 2556

69,900
7,500

9-16 , 23 ก.พ.-2 มี.ค 2556

69,900
7,500

2-9, 16-23, 23-30, 30 มี.ค.- 6 เม.ย. 2556

69,900
7,500

 

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th