Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
Europe

 

EURO 16 ฝรั่งเศส-สวิส-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน (MS) ยอดเขาทิทลิส

กำหนดการเดินทาง  : 20-27, 27 ก.ค.- 3 ส.ค./ 9-16 ส.ค./ 24-31, 31 ส.ค.-7 ก.ย./
21-28, 28 ก.ย.- 5 ต.ค./ 5-12, 13-20 ต.ค. 2556

 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ปารีส
 
22.30 คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน EGYPT AIR เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
   
 วันที่สอง มหานครปารีส - ชมเมือง
   
00.45 บินลัดฟ้าสู่ นครปารีส โดยเที่ยวบินที่MS 961 / MS 799
14.25

ถึงสนามบิน ออรีย์ นครปารีส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว   เชิญท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป พระราชวังแวร์-ซายส์อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางกรุงปารีสไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 20 ก.ม. นำท่านเข้าชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิลเล่อร์ ให้ท่านชมสวนพฤกษชาติของพระราชวัง ซึ่งจัดตกแต่งได้อย่างงดงามตระการตา อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่มหานครปารีส

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

   
 วันที่สาม นครปารีส-ล่องแม่น้ำแซนน์-ช้อปปิ้ง-ดีจอง
   
07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต, ชื่นชมกับถนนชองป์เอลิเซ่ประตูชัย, ถ่ายภาพกับหอไอเฟล บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร  ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด   นำคณะชมความสวยงามของนครปารีสด้วยการ ล่องเรือ บาโตมูซท่านจะได้ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งและสะพานที่ทอดตัวข้ามลำน้ำแซนด์ สะพานอเล็กซานเดอร์-หอไอเฟล-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-พิพิธภัณฑ์ลุฟว์- กับบรรยากาศสุดโรแมนติค สนุกสนานกับการมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า  เครื่องสำอางค์  น้ำหอม เป็นต้น  เพื่อมีเวลาในการต่อคิวซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ให้ท่านได้อิสระกับการรับประทานอาหาร แต่สำหรับท่านที่ต้องการรับประทานอาหารกรุณาแจ้งกับหัวหน้าทัวร์  นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีจอง ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัยเมืองดิจอง เมืองหลวงของแคว้นเบอร์กันดี อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์และโรงงานทำเนยแข็งที่มีชื่อเสียงอีกด้วย นำท่านนั่งรถผ่านย่านเมืองเก่าที่มีตึกรามบ้านช่องสวยงามคลาสสิค

   
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ที่พัก  NOVOTEL DIJON SUD HOTEL หรือเทียบเท่า

 

 

 วันที่สี่     ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิทลิส-ลูเซิร์น
   
07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขาทิทลิส ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10,000 ฟีท

   
เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนยอดเขา จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม    เดินทางถึงลูเซิร์นนำท่านชมสะพานไม้คาเปล ( Kapellbruck หรือ Chapellbridge) สะพานที่มีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์  ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึง  ประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี  สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993 แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม    ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาโรงงาน อาทิเช่น รองเท้า มีดพับ สวิส ช็อกโกแล็ต นาฬิกายี่ห้องดังของสวิส ฯลฯ

   
ค่ำ  พักค้างคืน  BESTWESTERN HOTEL  หรือเทียบเท่า
   
 วันที่ห้าของการเดินทาง  ไฮเดลเบิร์ก-โคโลญจน์
   
07.00

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองที่สวยงามโรแมนติกที่มีแม่น้ำเนคการ์ไหลผ่าน นำท่านชมย่านเมืองเก่า สะพานเก่าข้ามแม่น้ำเน็คการ์ ท่านสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกับปราสาทไฮเดลเบิร์กจากตัวสะพาน

   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต ศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงิน การธนาคาร ให้ท่านได้ถ่ายรูป บริเวณย่านเมืองเก่า อาคารโรเมอร์, โบสถ์เซ็นต์ปอลด์ ได้เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ เมืองน้ำหอมโคโลญจน์ 4711 ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร พักที่ MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า
   
 วันที่หกของการเดินทาง  โคโลญจน์-อัมสเตอร์ดัม
   
07.00 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นคณะเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมือง หลวงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน นำท่านชม ศาลโลก ณ กรุงเฮก จากนั้นเข้าชม เมืองจำลองมาดูโรดัม ซึ่งจำลองสิ่งก่อสร้างต่างๆในประเทศเนเธอร์แลนด์ไว้ให้ท่านได้ชม
   
เที่ยง รับบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ซานสคาน หมู่บ้านกังหันลม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ชมโรงงานรองเท้าไม้ โรงงานทำชีส ที่มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง โวเลนดัม ถ่ายรูปกับหมู่บ้านอันสวยงามริมทะเลเหนือ ท่านได้จะทดลองรับประทาน ปลาแฮริ่ง ที่แสนอร่อยซึ่งยัดไส้ไว้ในขนมปัง ได้เวลาเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม
   
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารนำท่านเดินเล่นบริเวณย่าน เรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯ

ที่พัก TULIP INN RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

   
 วันที่เจ็ด  อัมสเตอร์ดัม-กรุงเฮก-กรุงเทพฯ
   
07.00 อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สถาบันเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงของโลก   
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
   
14.00 คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ MS 758 / MS 960
   

 วันที่แปดของการเดินทาง   กรุงเทพฯ

 

 

11.55

คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  


หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

20-27, 27 ก.ค.- 3 ส.ค. 2556

69,500 8,500
9-16 ส.ค. 2556 (วันแม่) 70,500 8,500
24-31, 31 ส.ค.- 7 ก.ย. 2556 69,500 8,500

21-28, 28 ก.ย.- 5 ต.ค. 2556

69,500 8,500

5-12, 13-20 ต.ค. 2556

70,500 8,500

  

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th