Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เที่ยวสบาย ปลอดภัย ให้รางวัลกับชีวิต คิดถึง "เอ็กซ์โปวิชั่น"
Europe Tour

 

EURO 2 อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-ไคโร TGV 10 วัน (MS) 

กำหนดการเดินทาง  : 19-28, 26 ม.ค.- 4 ก.พ. / 9-18, 16-25, 23 ก.พ.- 4 มี.ค. / 2-11, 16-25, 23 มี.ค.- 1 เม.ย., 30 มี.ค.- 8 เม.ย.

  

 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - กรุงโรม (อิตาลี)
 
23.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Qสายการบินอิยิปต์แอร์ (MS) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
   
 วันที่สอง อิยิปต์ - มหาปีรามิด – สฟิงซ์ -พิพิธภัณฑ์ไคโร - ตลาดเก่าแคลลี่มาร์เก็ท
   
02.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS 791 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ กรุงไคโรประเทศ อิยิปต์)นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อชม “มหาปีรามิด” ด้านนอก หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่ง อียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เองนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมากแม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติมีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต
   
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 

 

บ่าย

สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับ กรุงไคโรระหว่างทางกลับแวะชมศูนย์กลางการทำ“กระดาษปาปีรุส”ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอมซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเก็บรวบรวมสิ่งของสมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเก่าแคลลี่มาร์เก็ท

   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ oasis hotel หรือระดับเทียบเท่า
   
 วันที่สาม  กรุงโรม
   
13.25 น.

เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว เข้าสู่ นครวาติกันรัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า”ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินีและยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลีจากนั้นคณะแวะถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้า สนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม”จากนั้นชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ โรมัน ฟอรั่ม, จัตุรัสเวเนเซีย,ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่างๆ ชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี จากนั้นนำคณะชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น” ที่โด่งดังชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทรตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง ให้ท่านได้ถ่ายรูป ที่ย่าน “บันไดสเปน”แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

   
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ BEST WESTERN HOTEL (Fiano Romano-Rome) หรือระดับเดียวกัน

 

 

 วันที่สี่    ปิซ่า - เวนิซ เมสเตร้
   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscanyระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน เข้าสู่จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174เป็นสถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
   
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

   
บ่าย ได้เวลานัดหมายนำคณะเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีไปยัง เมืองเวนิซ เมสเตร้ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ RUSSOTT VENICE-MESTRE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่ห้า   เกาะเวนิส – ล่องเรือกอนโดล่า – ลูเซิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
   
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิซ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก “เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน”มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โคศูนย์กลางของนครเวนิซ ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace”ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีตอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์คที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชนโดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก (นำท่านล่องเรือกอนโดล่า “ใช้เวลาประมาณ 30 นาที” เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซสู่คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะและงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้(ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมาย นำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผ่านชมความสวยงามของ ทะเลสาบโคโมทะเลสาบลูกาโน เมืองมรดกโลกเบนลินโซน่า อุโมงค์กอทธาร์ท ซึ่งยาว 17 กม.
   
ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ ASTRORIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
   
 วันที่หก   ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนำคณะไปถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผา สัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชม สะพานคาเปล (Kapelbruck หรือ ChapeBridge) สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียนที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดีสะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างมากใน ค.ศ. 1993แต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่จนอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอ เรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัยนำคณะเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ บนกระเช้าที่หมุนได้360 องศา สู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,028 เมตร ปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีเป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นสกีเป็นจำนวนมาก
   
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย นำชม ถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15 เมตร มีน้ำแข็งปกคลุมตลอดทั้งปี จากนั้นขึ้นสู่ ลานสกี อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะกันอย่างสนุกสนานได้เวลานัดหมายนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นเดินทางผ่าน เมืองบาเซิล พรมแดนของสวิสกับฝรั่งเศส
เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญของสวิส ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หัวเข่าของแม่น้ำไรน์” ข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดีผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วยผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
   
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ MURCURE HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่เจ็ด  ปารีส - ชมเมือง – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องแม่น้ำแซน – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)
   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟด่วน TGV เดินทางสู่ กรุงปารีส ใช้เวลา 1.40 ชม. นำคณะเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลกซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่นห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม ถึงเวลานัดหมายนำคณะเดินทางสู่ มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค้ช นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต จากนั้นเดินทางสู่จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิลเป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียนจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในราคาถูกอาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมายรวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส
   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซเพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซนผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดีตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีสชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก(ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้นรายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพักค้างคืน ณ PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
   

 วันที่แปดของการเดินทาง    บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดัม

 

 

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอแลนด์นำชม กรุงเฮก เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ นำท่านชม ศาลโลก ซึ่งเป็นที่เคยตัดสินคดีเขาพระวิหาร ชมเมืองจำลองมาดูโรดัม ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสิ่งจำลองต่างๆ บนพื้นโลก เพื่อมาย่อไว้ที่เดียวกันในมาดูโรดัมชมความงดงามของ กังหันลม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารสมควรแก่เวลา นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัมที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด นำท่านชม การสาธิตการเจียระไนเพชรสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ เมืองอัมสเตอร์ เพื่อเที่ยวชม บริเวณย่านดัมสแควร์ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ และท่านสามารถที่จะช้อปปิ้งสินค้าได้ ณ บริเวณนั้นรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านเดินเล่นบริเวณ ย่านเรดไรท์สตรีท ซึ่งเป็นย่านการค้าเพศพาณิชแต่ถูกกฎหมาย คล้ายๆกับแหล่งพัฒพงษ์ที่กรุงเทพฯพักค้างคืน ณ AC HOTEL AMSTERDAM หรือระดับเดียวกัน
   
 วันที่เก้า อัมสเตอร์ดัม
   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่าน เข้าชม สวนเคอเค่นฮอฟ ชมความงดงามของดอกทิวลิปและดอกไม้นานาพันธุ์นำชม เมืองอัมสเตอร์ดัม หรือเมืองที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ อัมสเตอร์ดัม จึงมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตรมีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน เดินทางสู่ โรงงานรองเท้าไม้รอตเทอร์ดาร์มที่ผลิตจากไม้พลับเพลา ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย หรือช้อปปิ้งสินค้าเพื่อเป็นของฝากทางบ้านและตัวท่านเองตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
   
16.00 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 800 / MS 960
   
   
 วันที่สิบ   กรุงเทพมหานคร
   
13.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ท่านละ พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

19-28, 26 ม.ค.- 4 ก.พ 2556

89,900 9,500

9-18, 16-25, 23 ก.พ.- 4 มี.ค. 2556

89,900 9,500

 2-11, 16-25, 23 มี.ค.- 1 เม.ย., 30 มี.ค.- 8 เม.ย. 2556

89,900 9,500

 

  • Call Center บริษัท เอ็กซ์โปวิชั่น จำกัด  โทรศัพท์ : 02 5143152 - 4

 

 คลิกปุ่ม เพื่ออ่านรายละเอียด และ ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Home | About Us | Services | Gallery | Office Map | Contact Us
Copyrights © 2008 www.expovision.co.th All Rights Reserved.
E-mail : ant@expovision.co.th